Структуре

Међуминистарска пројектна група (МПГ) има стручну улогу у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије РЈУ. Овим механизмом обезбеђује се активно учешће свих релевантих органа државне управе и удружења грађана у процесу РЈУ.

Специфични задаци Међуминистарске пројектне групе су:

  • учествовање у креирању стратегија и акционих планова у процесу реформе јавне управе;
  • укључивање свих пројеката и нормативних активности у Стратегију РЈУ (у оквиру редовних ревизија ове Стратегије односно у процесу израде нове Стратегије РЈУ) и препоручивање укључивања одређених активности у Годишњи план рада Владе (у сарадњи са министарством надлежним за послове државне управе);
  • усклађивање других националних стратешких докумената са Стратегијом РЈУ (у сарадњи са РСЈП);
  • усвајање извештаја о спровођењу и евалуацији резултата постигнутих Стратегијом РЈУ и Акционим планом за спровођење, а на основу анализа и предлога које ће припремати организациона јединица за РЈУ у МДУЛС;
  • предлагање Савету за РЈУ за расправу и усвајање одлука о којима се не постигне консензус у оквиру рада МПГ;
  • учествовање у евалуацији резултата спровођења Стратегије РЈУ у складу са методологијом евалуације (сваки члан из делокруга рада свог органа).