СтруктуреВлада Републике Србије је Одлуком о образовању Савета за реформу јавне управе формирала Савет за РЈУ као централно стратешко тело Владе за реформу јавне управе.

Задаци Савета су да:

  • да утврђује предлоге стратешког развоја јавне управе у Републици Србији;
  • да иницира и предлаже Влади предузимање мера и активности које се односе на реформу јавне управе;
  • да разматра и усваја извештаје о постигнутим циљевима у области реформе јавне управе;
  • да промовише и прати спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, нарочито са становишта укључивања принципа и циљева реформе јавне управе у секторске стратегије развоја и планске акте;
  • да разматра и даје претходно мишљење о стратегијама развоја, нацртима закона и другим актима који се односе на организацију и рад Владе, органа државне управе, а нарочито оне којима се предлаже оснивање нових државних органа, организација, служби или тела Владе.

Саветом председава председник Владе, а замењује га министар државне управе и локалне самоуправе. С обзиром да се Стратегија РЈУ односи на шири систем управе, не само на државну управу као у претходном периоду, поред министра државне управе и локалне самоуправе велики број ресорних министара и представника других државних органа је именовано за чланове Савета.

 

 

СРЈУ записник 7. седница