ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

14. 04. 2020.

Евалуација резултата имплементације Стратегије реформе јавне управе

Након примене првог акционог плана и на првој половини примене другог акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе, у периоду од августа 2018. до априла 2019. године, спроведена је свеобухватна спољна евалуација резултата имплементације Стратегије реформе јавне управе.

У процесу евалуације, како на страни управљања у Евалуационој референтној групи, тако и на страни учесника биле су обухваћене све заинтересоване стране: државни органи, међународне организације, донатори, удружења грађана, представници факултета, итд.

Након објављеног Извештаја о спољној евалуацији, на три велика скупа представљени су резултати евалуације, како би се омогућила дискусија о препорукама и додатно унапредио процес израде новог стратешког документа (на Међуминистарској пројектној групи 4-5.6.2019. године, Савету за реформу јавне управе 13.6.2019, и првом почетном састанку за припрему нове Стратегије 2021-2030. одржаном 23.10.2019. године). И пре тога, 24. септембра 2019. године одржан је састанак Евалуационе референтне групе у циљу даљег подизања капацитета у државним органима како би се представио израђен документ од стране Евалуационог тима ЕУ Пројекта комплементарне подршке за област реформе јавне управе: „Научене лекције из спроведне евалуације“.

Налазе и препоруке Евалуације подржао је Савет за реформу јавне управе усвајајући Закључак којим се препоруке операционализују и где се налаже да се покрене процес израде нове Стратегије реформе јавне управе за период након 2021. године са фокусом на политику пружања услуга, управљање људским ресурсима и капацитетима, као и унапређењу координације у спровођењу и праћењу реформе јавне управе, уз даљу хармонизацију свих докумената јавних политика у области реформе јавне управе. Процес је званично покренут и налази евалуације су били основа за израду анализе ситуације са анализом проблема за све подгрупе по тематским областима Принципа јавне управе у Радној групи за израду Стратегије реформе јавне управе за период 2021-2030.